logo

Regulamin promocji Kasa Wraca

 

W promocji TomTom Kasa Wraca mogą wziąć udział pełnoletnie osóby fizyczne – konsumenci, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Produkty objęte promocją to takie, które zostały przeznaczone przez TomTom do sprzedaży na polskim rynku i zostały zakupione w placówce handlowej na terenie Polski w terminie od dnia 5 lutego 2016 roku do dnia 31 marca 2016 roku. W szczególności do udziału w promocji i otrzymania w niej nagrody nie uprawnia nabycie egzemplarza produktu, który nie został wprowadzony do obrotu na terytorium Polski przez TomTom, został nabyty zagranicą (np. przez Internet) lub nabyty od osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej (np. na aukcji internetowej).

 

Produkty objęte promocją:

 

NAWIGACJA SAMOCHODOWA

Art.-Nr

Kod EAN

START 50 EU

1FD5.002.02

636926071338

 

Sklepy objęte promocją:

 

 • 2bis.pl
 • abcGPS.pl
 • Agito
 • Astral
 • Avans
 • Cartexim
 • DPGrand (SmartMoto)
 • Electro.pl
 • eleneo.pl
 • Euro RTV AGD
 • GPS Data
 • Hurtgps.pl
 • Komputronik
 • Media Expert
 • Media Markt
 • MMG
 • Morele.net
 • Neo24.pl
 • NeoNet
 • Oleole.pl
 • Parafgraf
 • Pamar
 • Real
 • Saturn
 • satysfakcja.pl
 • Selgros
 • Sferis
 • Strefakierowcy.pl
 • Swiat Kierowcy
 • TelefonyGSM.pl
 • Tesco
 • X-Kom
 • ZUHIP

 

Jak wziąć udział w promocji:

 

 1. Dokonać zakupu produktu zachowując paragon albo fakturę i wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie: www.promocjetomtom.pl. Formularz musi zostać wypełniony i przedłożony w ciągu 14 (czternastu) dni od daty zakupu produktu objętego promocją. Rejestracja obejmuje podanie: danych osobowych, aktualnego adresu email, konta bankowego, na które nastąpi zwrot , numeru seryjnego produktu objętego promocją i scanu paragonu lub faktury potwierdzającej zakup produktu.
 2. Zwrot pieniedzy nastąpi w ciągu 28 dni roboczych od momentu otrzymania przez organizatora poprawnie wypełnionych dokumentów zgłoszeniowych.  Wartość zwrotu to 100 PLN.

  Wszystkie osoby, które zakupiły produkt objety promocją w okresie jej trwania, są uprawnione do otrzymania zwrotu.

  Wszelkie niekompletne i nieprawidłowe formularze zgłoszeniowe zostaną automatycznie odrzucone, a do Uczestników zostaną wysłane stosowne powiadomienia e-mail. Niekompletne formularze zgłoszeniowe należy uzupełnić i ponownie przesłać w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od daty otrzymania powiadomienia. W przeciwnym razie formularz nie zostanie przetworzony. Zgłoszenie jest uznawane za niekompletne w przypadku, gdy spełnia jedno lub więcej spośród następujących kryteriów:
  1. Zakupiony produkt nie jest objęty Promocją.
  2. Zakupiony produkt nie zostal zakupiony w odpowiedniej placowce.
  3. Produkt promocyjny został nabyty poza Okresem zakupu.
  4. Produkt promocyjny został zwrócony.
  5. Produkt promocyjny nie został zakupiony u kwalifikującego się sprzedawcy.
  6. Procedura rejestracji została zakończona po wyznaczonym terminie.
  7. W formularzu zgłoszeniowym brakuje jakichkolwiek wymaganych informacji.
  8. Nie dostarczono dowodu zakupu lub dostarczony dowód zakupu jest nieważny.
  9. Dostarczono nieprawidłowe zdjęcie/kopię dowodu zakupu Produktu objetego promocją,
  10. Dostarczono niepełne lub nieprawidłowe dane bankowe.
 3. Uczestnik musi postępować zgodnie z opisaną procedurą oraz z warunkami ogólnymi, w tym także stosować się do określonych terminów i wymogów Promocji. Uczestnicy muszą zakończyć procedurę rejestracji do godziny 23:59 czasu środkowoeuropejskiego w dniu 14 kwietnia 2016 r.

 

Warunki ogólne:

 

 1. W Promocji mogą wziąć udział Uczestnicy, którzy ukończyli osiemnaście (18) lat, z wykluczeniem sprzedawców hurtowych i detalicznych sprzedających dowolne produkty firmy TomTom, pracowników i kontrahentów (lub ich rodzin) firmy TomTom lub jej firm stowarzyszonych, przedstawicieli firmy TomTom i wszelkich osób zaangażowanych w organizację i zarządzanie Promocją. Promocja dotyczy wyłącznie Produktu promocyjnego zakupionego od uczestniczących w promocji sprzedawców w oryginalnym opakowaniu i obowiązuje według uznania firmy TomTom. Produkty promocyjne, które nie zostały zakupione od uczestniczącego w promocji sprzedawcy, np. produkty promocyjne zakupione od sprzedawców produktów innych dostawców (np. eBay, Amazon, ING rentepunten, itp.), nie będą brane pod uwagę i nie są objęte tą promocją.
 2. Firma TomTom szanuje prywatność Uczestników i dba o to, aby wszystkie dane osobowe były przetwarzane zgodnie z polityką prywatności firmy TomTom. Szczegóły znajdują się na stronie www.tomtom.com/legal/privacy/.
 3. Uczestnicy mają prawo do uzyskania informacji o swoich danych, a jeśli zajdzie taka potrzeba, również do sprostowania lub usunięcia swoich danych przechowywanych przez firmę TomTom. Tego typu prośby należy kierować do firmy TomTom na adres: julia.chylak@tomtom.com
 4. Firma TomTom nie ponosi odpowiedzialności (także prawnej) za zagubione, opóźnione, uszkodzone lub mylnie skierowane zgłoszenia rejestracyjne.
 5. Uiszczenie podatków federalnych, stanowych, krajowych i lokalnych stanowi obowiązek Uczestnika. Promocja nie łączy się z innymi promocjami oferowanymi przez firmę TomTom — od momentu rozpoczęcia Promocji do Dnia zakończenia.
 6. Aby uzyskać dalsze informacje o Promocji, produktach i usługach firmy TomTom nalezy skontaktować się z działem obsługi klienta firmy TomTom www.tomtom.com/support.
 7. Jeśli którekolwiek postanowienie lub część postanowienia Promocji lub niniejszych warunków ogólnych zostanie uznane przez dowolne władze lub sąd właściwy miejscowo za niezgodne z prawem, nieprawidłowe lub niemożliwe do wyegzekwowania, postanowienie to lub jego część zostanie uznane za niestanowiące części niniejszej Promocji i nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem, ważność lub możliwość wyegzekwowania pozostałych postanowień Promocji, o ile obowiązujące prawo nie stanowi inaczej.
 8. Firma TomTom wyłącza swoją odpowiedzialność w stopniu dozwolonym przez prawo.
 9. Nieskorzystanie z jakichkolwiek praw, uprawnień lub środków przysługujących na mocy Promocji bądź niniejszych warunków ogólnych lub prawa, lub też zwłoka w tym zakresie nie stanowi zrzeczenia się tych praw, uprawnień ani środków. Jeśli firma TomTom zrzeknie się dochodzenia praw z tytułu naruszenia któregokolwiek postanowienia niniejszej Umowy, nie będzie to stanowić zrzeczenia się możliwości dochodzenia praw z tytułu późniejszych naruszeń tego samego lub innego postanowienia.
 10. W przypadku Promocji mają zastosowanie lokalne przepisy prawa.